لیست اعضاء انجمن:

آروکو آرنا حیات دانش ایمن واکسن البرز
آوین زیست کیمیا داده آریوژن فارمد آریاتیناژن
بیوسان فارمد بیودارو بنیان سلامت کسری
پرسیس ژن پارسی فارمد پاسارگاد پارسپاد
دارو پلاسما ایرانیان پیشتازطب زمان پویش دارو
روناک دارو روژان آزما رادین زیست فناور
زیست فناوری کوثر زیست دارو دانش زیست تخمیر
سیناسل سیناژن پروتئین نوترکیب سبحان
لیوژن فرآورده های مهر زیست داروی پاسارگاد سیناکلون
نانوفناوری پارس فرداد نانوحیات دارو نانو دارو پژوهان پردیس(جزو گروه واکسن)
نویان پژوهان زیست دارو نوآوری زیستی گویا نفس فارمد
 اکتوورکو ویرا واکسن شایا واکسن فناور پارس